NOTĂ DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către
Grupul de Actiune Locală Asociația Sargetia GAL1

1. Cine suntem?
Grupul de Actiune Locală Asociatia Sargetia GAL, cu sediu în Comuna Hărău, Sat Hărău nr. 68, E-mail: jud. Hunedoara, CIF 28178602, Telefon: 0254/237.670; tel. mobil: 0722570218; Fax: 0254/237.670; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Website : www.galsargetia.ro
În cadrul activităților specifice, de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală, Grupul de Actiune Locala Asociatia Sargetia GAL vă informează, prin prezenta, despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în legătură cu colectarea, prelucrarea și/sau transfera datele dvs. personale în calitate de persoană vizată sau solicitant.
2. Scopurile și baza legală a prelucrărilor
În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, Grupul de Actiune Locală Asociatia Sargetia GAL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.
Grupul de Actiune Locala Asociatia Sargetia GAL prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

- Îndeplinirea obiectivelor contractuale asumate prin Strategia de Dezvoltare Locală
- Îndeplinirea atribuțiilor de animare a teritoriului, prin care se popularizează Măsurile și Strategia de Dezvoltare Locală. In conformitate cu legea, folosim detaliile de contact ale clienților si partenerilor nostri pentru a furniza, direct sau indirect, informații despre care apreciem că sunt de interes pentru acestia. Putem prelucra datele personale pentru a va invita la evenimente si programe dedicate, pentru participarea in comunitatile business si profesionale
- Gestionarea programelor cu finanțare europeană implementate prin AFIR
- Activitatea de evaluare și monitorizare a proiectelor depuse pentru finanțare europeană prin Asociația Sargeția GAL1
- Activitatea de analiză statistică, raportări către instituțiile abilitate ale statului, care decurg din obligațiile legale ale Asociației Sargeția GAL1
- Încheierea de contracte de furnizare bunuri/ servicii cu terți
- Înregistrarea și soluționarea contestațiilor depuse, a notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea și prelucrarea datelor personale, Grupul de Actiune Locala Asociatia Sargetia GAL prin serviciile/birourile/compartimentele din structura sa, nu poate să realizeze demersurile legale pentru realizarea obiectivelor de implementare a SDL.
3. Temeiul legal al prelucrării datelor
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (Grupul de Actiune Locala Asociatia Sargetia GAL), conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din GDPR.
Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Grupul de Actiune Locala Asociatia Sargetia GAL sunt următoarele:
• Regulamentul UE nr. 2016/679, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE
• Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004
• Legea nr. 544/2004, Ordonanța Guvernului nr. 27/2002
• Codul de procedură civilă
4. Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Grupul de Actiune Locală Asociația Sargeția GAL 1 este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.
În funcție de scopul urmărit, Grupul de Actiune Locală Asociația Sargeția GAL 1 prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane fizice:

• Reprezentanți (persoane fizice) ai solicitanților și beneficiarilor de fonduri europene prin FEADR;
• reprezentanții (persoane fizice) ai furnizorilor sau prestatorilor de servicii, bunuri sau lucrări, implicați în mod direct/indirect în relațiile contractuale cu Grupul de Actiune Locală Asociația Sargeția GAL 1;
• reprezentanții (persoane fizice) ai partenerilor publici și privați implicați în implementarea PNDR.

Grupul de Actiune Locală Asociația Sargeția GAL 1, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare Regulamentul și aplicabil începând din 25 mai 2018), prelucrează legal datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu art. 6 al Regulamentului:
• ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”;
• „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;”
• „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;”
• „prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;”

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrării la nivelul serviciile/ birourilor/compartimentelor din cadrul Asociației Sargeția GAL1 sunt următoarele:
4.1 In relația cu potențialii solicitanți, în cadrul evenimentelor organizate la sediul Asociației sau în teren, în cadrul activităților de animare a teritoriului GAL
• nume, prenume,
• semnătura,
• detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/ reședință, etc.
• imagini foto/ video
4.2 Pentru verificarea conformității și eligibilității cererilor de finanțare, evaluarea și selectarea proiectelor finanțate, efectuarea vizitelor pe teren în cadrul Măsurilor implementate prin SDL în teritoriul Asociației Sargeția GAL1:
• nume, prenume
• ocupația, funcție, profesie
• formare profesionala - diplome – studii
• denumirea angajatorului
• detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală
• CNP
• imagine foto
• semnătura
• date privind participarea solicitantului in actionariatul unor societăți comerciale
4.3 Pentru implementării proiectelor finanțate din fonduri europene
• nume, prenume
• denumirea angajatorului
• detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală
• CNP
• Imagine foto
• semnătura

4.4 În relația cu colaboratorii sau furnizorii de servicii

• nume, prenume
• date de contact (număr de telefon, adresă, poștă electronică)
4.5 În calitate de vizitatori ai paginii de internet www.galsargetia.ro
• IP
• Țara din care se face accesul
• Data și ora ultimei vizite
• Numărul de pagini accesate fără a putea fi identificate pe IP specific
4.6 Pentru soluționarea contestațiilor/ notificărilor de încălcare ale securității datelor:
• nume, prenume,
• funcție
• denumirea angajatorului
• detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală
Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Grupului de Actiune Locala Asociatia Sargetia GAL1, strict în conformitate cu prevederile legale.

Cum folosim datele cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către Grupul de Actiune Locala Asociatia Sargetia GAL1 sunt implementarea și monitorizarea pentru PNDR, raportare. Astfel, prelucrarea datelor se realizează pentru următoarele:
• primirea si verificarea conformității și eligibilității cererilor de finanțare depuse de către reprezentanții legali ai solicitanților;
• efectuarea vizitei pe teren a evaluatorilor Asociației;
• selectarea de către Consiliul Director a Asociației a proiectelor selectate și propuse AFIR pentru finanțare;
• monitorizarea implementării proiectului;
• raportări către instituțiile statului abilitate în monitorizarea proiectelor cu finanțare europeană (AFIR, Ministerul Agriculturii)
• promovare
.

Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanțare, contractul de finanțare, contractul de furnizare/prestare/folosință etc. și prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu cererea de finanțare, contractul de finanțare, furnizare, prestare, folosință, etc., și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către autorități publice, terți sau împuterniciți ai acestora.

În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră. În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul, la momentul furnizării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea vreunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile care ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

Sursa datelor cu caracter personal
Grupul de Actiune Locala Asociatia Sargetia GAL, prin compartimentele sale, colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (ONRC, ANAF).
În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Informațiile colectate sunt destinate utilizării de către Grupul de Actiune Locala Asociatia Sargetia GAL1 și sunt comunicate doar următoarelor categorii de destinatari: furnizori, prestatori, terți sau împuterniciți ai acestora implicați în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menționate, titulari de drepturi, autorități publice abilitate de lege sau cu care Agenția a încheiat protocoale de colaborare/acorduri de delegare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională, precum și Comisiei Europene, în scopul monitorizării și controlului privind Programul PNDR.
Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator Grupul de Actiune Locala Asociatia Sargetia GAL) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:
• instituții/autorități centrale și locale: AFIR, OJFIR, Ministerul Agriculturii, RNDR, ONRC, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instanțe judecătorești
• instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță
• furnizori/ prestatori de servicii precum: contabilitate, juridic, curierat, servicii poștale
• autorităților statului care au atribuții în investigarea/ monitorizarea implementării proiectelor cu finanțare europeană, în cadrul legal.
Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Perioada de stocare a datelor personale
Datele dumneavoastră personale sunt stocate atâta timp cât există scopul prelucrării acestora, pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse de Grupul de Actiune Locala Asociatia Sargetia GAL pentru implementarea SDL: relații publice, informare, organizare, derulare evenimente, soluționarea acțiunilor de către instanțele de judecată competente, îndeplinirea atribuţiilor legale de control și investigare, înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal, precum și înregistrarea formularelor de declarare responsabil cu protecția datelor, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.
Datele personale vor fi păstrate atâtat timp cât este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor menționate mai sus, sau conform prevederilor legale, pe o perioadă de 5-10 ani.

Unde sunt prelucrate datele dvs.
Datele sunt colectate și prelucrate în România și Uniunea Europeană. Datele vor fi prelucrate de către personalul Asociației Sargeția GAL1, fiecare angajat folosind minimul necesar de date în vederea executării sarcinilor de serviciu.
Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.
Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor din Grupul de Actiune Locala Asociatia Sargetia GAL la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau în scris la sediul GAL.

• dreptul de acces;
• dreptul la rectificarea datelor;
• dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat");
• dreptul la restricționarea prelucrării;
• dreptul la portabilitatea datelor;
• dreptul la opoziție;
• drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
• dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;
• dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
• dreptul la o cale de atac judiciară;
• dreptul de a fi notificat de către operator;

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ
Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Actualizări
Această notificare este accesibilă oricând la adresa de internet http://www.galsargetia.ro/notadeinformare și va fi actualizată periodic, iar orice modificare intră în vigoare în momentul în care este postată la adresa de mai sus.

Contactati-ne
Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, dacă doriți să adresați vreo solicitare, precum și să vă exercitați oricare din drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să folosiți următoarele adrese de contact:
Adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Adresa poștală: Comuna Hărău, Sat Hărău nr. 68, E-mail: jud. Hunedoara, CIF 28178602, Telefon: 0254/237.670; tel. mobil: 0722570218; Fax: 0254/237.670; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Website : www.galsargetia.ro

Pentru reclamații va puteti adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediu în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, tel. +40.31.805.9211, fax: +40.31.805.9602, website: www.dataprotection.ro, email: anspdcp[at]dataprotection.ro

Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de Internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. Intreaga resonsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web.
Toate informatiile, privind Programele PNDR si SAPARD, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.